Opći uvjeti poslovanja

1. Ponuda

Ponuda agencije IMMO - NOVA d.o.o. temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obveze agencije

 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem (standardni ili isključivi);

 2. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;

 3. procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;

 4. upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;

 5. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;

 6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;

 7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

 8. omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje;

 9. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;

 10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;

 11. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;

 12. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

 13. posredovati pri primopredaji nekretnine;

 14. u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju na zemljišnoknjižni odjel nadležnog Suda;


Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi);

 2. dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;

 3. obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;

 4. osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;

 5. odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);

 6. nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;

 7. obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;


Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora dviju ugovornih strana.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.

Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

5. Iznosi naknada

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se ne obračunava PDV.

5.1. Kupnja

Posrednička provizija iznosi od 2% do 3% od postignute cijene nekretnine. Definira se prilikom potpisa ugovora o posredovanju.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.2. Prodaja

Posrednička provizija iznosi od 2% do 4% od postignute cijene nekretnine. Definira se prilikom potpisa ugovora o posredovanju.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.3. Najam

Kod Ugovora o najmu (ugovoreno trajanje najma do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma naplaćujemo 200% iznosa mjesečne najamnine.
Kod dodane vrijednosti (povećanje cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.4. Posrednička satnica

Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 170,00 HRK

6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.


Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Oberwartu.

Split, dana 02. studenog 2007. godine.

Dragan Nujić dipl. oec.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za trgovinu Udruženje poslovanja nekretninama Zagreb, srpanj 2005. C J E N I K posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju. KUPOPRODAJA Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Najviša ukupna provizija 6% Najniža ukupna provizija 4% PRODAJA Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 2% – 4%, ali ne manje od 6000,00 kn KUPNJA Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2% – 3%, ali ne manje od 6000,00 kn Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine ZAMJENA Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2% - 3% ZAKUP I NAJAM IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca Postotak od mjesečne najamnine 75% Minimalno 100% Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci 150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika Postotak od mjesečne najamnine 75% Minimalno za najam 100% Minimalno za zakup 100% Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci 150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

 

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za trgovinu
Udruženje poslovanja nekretninama
Zagreb, srpanj 2005.

C J E N I K


posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom
kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina
Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija

6%

Najniža ukupna provizija

4%

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

2% – 4%, ali ne
manje od 6000,00 kn

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

2% – 3%, ali ne
manje od 6000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

2% - 3%

 

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine

75%

Minimalno

100%

Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine

75%

Minimalno za najam

100%

Minimalno za zakup

100%

Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više